(Vägverket) Swedish Road Administration fights sloe and weeds

En skattebetalare över 18 år kan ställa sig frågan ”Hur används mina skattepengar?”. I Norrtälje, en före detta Centerkommun, satsar vägverket på att hugga ned all sly och ogräs i dikena. Drivmedel bekostas av kommun. Maskinerna har effekt och det är inte mycket kvar av buskarna efter maskinens motorsåg sågat ned allting i diket. Ibland hugger man även ned nyplanterade Lindar Tilia cordata från Plantagen. Maskinen jobbar nära badplats med lekande barn. Kan man upptäcka lekande barn i grönska från fordonshytten om barnen har en camouflage keps eller en camouflage T-Shirt?
Den gamla ”Eiffelbron” över Broströmmen är inte lämplig lekplats för barn, men tyvärr saknas erforderliga medel för reparation och underhåll.

A taxpayer over the age of 18 can ask himself the question ”How is my tax money used?”. In Norrtälje, a former Center municipality, the road authority invests in cutting down all slush and weeds in the ditches. Fuel is paid for by the municipality. The machines are effective and there is not much left of the bushes after the machine’s chain saw sawed everything down in the ditch. Sometimes they also cut down newly planted Linden trees Tilia cordata from the plantation. The machine works near swimming areas with playing children. Can you spot children playing in greenery from the vehicle cabin if the children are wearing a camouflage cap or a camouflage T-Shirt?

The old ”Eiffel Bridge” over Bridgestream is not a suitable playground for children, but unfortunately the necessary funds for repair and maintenance are lacking.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *