Blogg

Regnbågen – Optik eller politik?


Text: Karl Nilsson Musik: Over the rainbow by Israel Kamakawiwo’Ole

Många färger i regnbågen
Regnbågen innehåller kanske nästan alla färger som existerar () i det synliga våglängdsområdet. Utanför synligt ljus finns t.ex. mikrovågor som används av mikrougnar, radiovågor som används vid radioutsändningar samt infravågor med lång våglängd. Det synliga ljuset i en regnbåge är bara en delmängd av alla vågrörelseutbredningar. Inom fysik kallas området vågrörelselära.

Varför uppkommer regnbåge?
När luften innehåller mängder med regndroppar och solen lyser bryts (dispersion) och reflekteras (reflexion) ljuset. Vattendroppen reflekterar ljuset två gånger, vilket ibland kan orsaka en sekundär regnbåge. Vatten i luften kan orsakas av kraftiga sommarregn, droppar från en vattenspridare, samt vattenfall. Man erhåller ett spektrum med färger som syns på himlen efter regn.

Diffraktion, reflektion och dispersion
Diffraktion innebär att ljuset bryts när det passerar olika medier såsom t.ex. luft-glas eller luft-vatten. Reflektion innebär att vågrörelser studsar tillbaka mot ett reflekterande medium t.ex. spegelglas.

Sekundära regnbågen som ibland förekommer kan vara speglad tvärtom mot färgspektrum i primärregnbågen enligt bild 3. Röd och blå färg kan alltså både vara ytter- eller innerfärger.

Dispersion betyder spridning; att ljuset kan spridas till en kontinuerlig färgfördelning i regnbågens färger.

Reflektioner på existens av regnbåge:
Ja, regnbågen följer naturvetenskapliga kausallagar om orsak och verkan enligt reflexion och dispersion. Kausallagen kan skrivas om till ekvivalens t.ex. regnbåge = regn och solreflexion och dispersion. Man kan räkna på fysikaliska problem med färger.

Det är inte lätt att veta när och var regnbågen kommer att uppkomma efter regn. Ibland uteblir regnbågen också.

Regnbågen är ett 1 och 0 fenomen, som ibland existerar men som också ofta inte existerar.

Nej det är inte alla färger ~våglängder som finns i en regnbåge. Radiovågor och mikrovågor uteblir kanske. Regnbågen är ett snävt spektrum, trots att den innehåller många färger.

Regnbågen finns inom politik
Optik, matematik och politik är låneord från grekiska. Om man tittar på en riksdag kan det bli såsom ett spektrum med åsikter. Datorer räknar med de binära talen 0 och 1. USB enheter lagrar information med stora mängder 0 och 1. EAN kod som läser in artikelnummer hanterar bara de två färgerna svart och vitt vilka blir en kod som motsvarar arabiska siffror. Binära tal räknar med 0 och 1, medan decimala tal räknar kontinuerligt från 0 till 1 med decimalers noggrannhet. Datorerna hanterar också decimala tal i gränssnittet mot människa.

Politik blir en kontinuerlig åsiktsfördelning, men ibland förekommer röstningar på JA eller NEJ lite enligt binär algebra. Diskreta fördelningar blir mer såsom stapeldiagram med enstaka mätpunkter, medan kontinuerliga motsvarar linjediagram.

Regnbågen förekommer i Afrika och Amerika
Regnbågen kan existera på andra kontinenter såsom Afrika och Sydamerika. När de tropiska regnen öst med skyfall och solen skiner kan det inträffa synlig regnbåge, berättar invandrare från Somalia och Peru som bekräftar att de observerat regnbåge. Men regnbåge kan också förekomma nära tropiska vattenfall då vattnet störtar ned och luften fylls med vattenpartiklar som reflekterar och sprider ljuset till regnbåge. Nära vattenfall kan även akustik med forsande vatten höras. Monsunregn förekommer i Asien, med sannolikhet för regnbågsfärger i luften.

Reservation. Politiskt åsiktsspektrum kan se olika ut i olika situationer och de frågor som man diskuterar. Politiska färger överensstämmer kanske inte alltid med nyans av åsikter i verkligheten. Man kan även ändra åsikt i frågor. Artikelförfattaren har själv inte varit i Afrika eller Amerika. Ingressen ”optik eller politik” kan omformuleras till ”optik och politik” där eller byts till och

REGNBÅGS VOKABULÄR

Dispersion   Inom fysiken syftar dispersion på vissa typer av spridning. Regnbågen sprider ljuset till ett färgspektrum.

Reflexion Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflektion av ljus-, ljud- och vattenvågor.

Ljuset byter till annan rörelseriktning då de möter ett reflekterande medium. Spegling.

Diffraktion  Ljusets brytning  (latin diffractio, av diffringere, sönderbryta) eller böjning av ljus.

Interferens  Ljusvågors samverkan (eng. Interferens)

Frekvens Vid frekvensmätning av ljud, elektromagnetiska vågor (som till exempel radio eller ljus), elektriska signaler eller andra vågor, är frekvensen i Hertz antalet cykler av den repeterande vågformen per sekund.

Intensitet Intensitet proportionell mot energiflöde, och proportionell mot kvadraten av vågens amplitud

Huygens princip  Känd holländsk fysiker 1629 -1695 Varje partikel inom en ljusvåg betraktas såsom medelpunkt för ett nytt vågsystem, som sänder ut strålar i alla riktningar, och strålar utgår från öppningen.

Källa: Wikipedia

RGB  Röd-grön-blå tre viktiga basfärger

”politisk regnbåge”       I riksdagshuset kan åsikterna bli ett spektrum från vänster till höger. I Sverige föreligger åsiktsfrihet enligt grundlagen i en demokrati.

Röda partier      Vänsterpartier såsom t.ex. vänsterpartiet (vp) och socialdemokraterna (s).

Gröna partier     Kanske lite mer mittenpartier såsom Centerpartiet ( c) och miljöpartiet de gröna.

Blåa partier    Högerpartier såsom t.ex. moderaterna (m) och kanske lite ibland liberalerna med blåa partiemblem.

Håller vårisen? – Vilken ispolitik bör man välja?


Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy Core prime Android

Vårens temperatur ändrar sig
När temperaturkurvorna vänder uppåt ånyo, så minskar isens tjocklek. Ibland kan det föreligga omvänd proportionalitet. En storhet ökar och någon annan kvantitet minskar (Jämför Newtons proportionalitet öka ~ öka ). Prognosen torde vara att mängden is minskar under våren 2018 på norra halvklotet. Fast temperaturkurvan ritat i ett diagram blir ganska ”hackig” med temperaturer under noll även i mars och april. En konklusion härav är att kanske vårisen också kan öka temporärt under intervall med minusgrader. Väderprognoser kan vara omfattade av statistisk avvikelse. Ofta stämmer prognosen, men ibland kan det komma nederbörd trots utsagor om uppehållsväder.

Isen har en hållfasthet
Bengt Sundström, en auktoritet från Kungliga Tekniska Högskolan 1989, anger att ”sprickinitiering föregår materialbrott”. Innan metall når materialbrott uppträder sprickor vid brottyta. På samma vis gäller också när isen spricker. Det blir sprickmönster av kraft på isens yta. Man kan höra ett ”knakande” från isen. Om det blir ett materialbrott i isen, blir det ett ”duktilt segbrott” såsom seg kola som plasticerar och drar ut sig i sega linjer eller blir det ”sprödbrott” såsom glasmaterial som kraschar på korta tidsintervall?

Hur ska man bedöma våris?
Attityden till is kan grovt indelas i fyra filosofiska skolor enligt följande schablon:

Is håller. Is håller partikulärt och material håller generellt i ett samhälle. Håller den för en skridskoåkare håller

den för alla. En tjock vinteris på 0,5 meter kan bära ett lokomotiv. Man kan utföra arbete ovanpå is t.ex. snöröjning med traktor eller skoterkörning. Isens hållfasthet följer kausal lagen om Orsak och Verkan. En kall vinter orsakar is som kan bära alla tillsammans. Mätning med SI – enheter (SYSTEM INTERNATIONAL) av isens tjocklek uttryckt i meter [m] samt temperatur [  Celsius] gör att en bedömning är vetenskaplig möjlig som alltid gäller. Vuxna människor (som kan köra bil och flygplan) kan göra realistiska bedömningar av säkerhet. Tjock is kan ha en god hållfasthet som bär alla skridskoåkare ute på en sjö.

Det är inte lätt att veta isens tillstånd m.a.p. hållfasthet eller tjocklek under ett vitt snötäcke (Jämför tillstånd i ägg under vitt skal). Samma mängd is kan få ändrad hållfasthet då den absorberar vårsolens energi, vilket kan vara svårt att se direkt på molekylär nivå under snö. Tjock is kanske motsvarar svag is efter vårsol? Om man inte vet isens hållfasthet, hur skall man då välja?

Isen kan hålla men även brista. Samma sjö kan innehålla både starka och svaga partier. Det kan finnas exempel på sjöar där isen ligger med också öppet vatten samtidigt. Svaga partier med klen våris kan vara strömmande vatten, utlopp, brofundament, vassar, bryggor, diken, gatt.

Nej, vårisen bör man inte överskatta hållfasthetsmässigt. Vårsolen ”luckrar” isen så att den blir porös. Vid meddelanden om ”ALLEMANUT” på isen bör den enskilde medborgaren kunna tacka nej. Människan kan använda sin existentiella frihet bättre än onödigt risktagande ute på flytande isflak av ”groggis”.

Försiktighet och måttlighet kan vara en dygd även i is-sammanhang. Det är bättre att i förväg tänka på hur man räddar liv och ägodelar vid isolyckor. Skoteråkning på våris förefaller hasardartat (1 eller 0?) . Barn och issäkerhet är viktigt. Våris är inte något nybörjargebit. Kallt isvatten verkar svalkande de första sekunderna. Nödnummer 112 kan vara fördelaktigt att beakta.

Människans relation till vatten
I andra kulturer kan man tänka på andra saker vid kontakt med vatten: camouflage gyttjefärgade krokodiler under vattenytan som väntar på byte, Piraya fiskar som äter kött eller stora hajar på över 2 ton, blåst som orsakar att luftmadrasser kan blåsa ut till havs, dåligt väder, ramla ur båt utan flytväst. Nödsituationer i relation till vatten kan förekomma internationellt i en skapelse. Svenska livräddnings- sällskapet existerar på hemsidan www.svenskalivraddningssallskapet.se.

Is heter barafu på svahili men bara barf बर्फ़ på hindi. För honoratiores från andra världsdelar som saknar empirisk erfarenhet av is, är det naturligtvis extra viktigt att sprida information om isbedömning. Invandrare och barn bör inte diskrimineras när det gäller livsviktig information om issäkerhet!

Reservation. Ispolitikens färger från rött till blått är inte direkt översättbart till de politiska partiernas färgval. Enskild ”ispolitik” och skattepolitik är olika ämnesområden. Författaren saknar empirisk kunskap om ämnesområdet isolyckor.

Teater – Ronja Rövardotter

Jag, Frej och Amanda var och såg teaterföreställningen Ronja Rövardotter i Kulturhuset i centralen. Vi tyckte alla att det var en bra föreställning med dans, musik, akrobatik, en varierad rekvisita och kreativa kostymer. Den berättar historien som man väl känner igen från böckerna och filmerna. Till exempel hur det börjar när Ronja föds i Mattisborgen, och omkring henne finns pappa Mattis, mamma Lovis och alla Mattis-rövare.

Borka är Mattis rival, och han tror i skadeglädje att Borka inte lyckats få något barn. Men där har han fel, för elva år senare följer en rödhårig figur efter Ronja i skogen utan att hon märker det, Birk Borkason. Efter att Birk räddar Ronja från att frysa ihjäl i skogen och Ronja räddar Birk från att falla ner i Helvetesgapet blir de nära vänner. De bildar en pakt i hemlighet, och väljer varandra framför föräldrarnas livsstil och värderingar. De vill ha en fredligare värld, utan våld och att röva och ta från andra. Ronjas vänskap med Birk får hennes pappa Mattis att ta avstånd från henne, och historien beskriver svårigheter i familjerelationer, frågor som är mycket aktuella. Det är en situation som drabbar många ungdomar idag, säger Ronny Danielsson, regissör till pjäsen.

Föreställningen är en steampunk-inspirerad, med nyskriven musik av Martin Östergren och Mathias Venge. Bland annat kan man se rumpnissar som dansar streetdance. Ensemblen består av totalt 22 personer, alla vuxna. Man dras verkligen med i historien, den är både lekfull, psykologisk och klart sevärd.

Semmeltest

På fettisdagen hade vi ett test för att avgöra vilken som var den godaste och mest prisvärda semlan från fyra olika ställen. Amanda, en arbetskonsulent på Nätverket var och handlade semlor från Söderbergs, La bonne femme, Hitom och Droppen/Bruket. Vi hade olika kategorier som hur mandelmassan smakade, grädden, brödet, smaken, utseendet samt pris och prisvärdhet. Vi var tio personer som fick en del var av semlorna, sedan fick vi sätta ett betyg från noll till fem stjärnor i de olika kategorierna.

Alla fick en del var av varje sort.
Smaken och innehållet varierade på semlorna.
Amanda och Tilmann diskuterade hur semlorna smakade och satte betyg på dem.
Kalle gjorde röstkorten till semmeltestet.

Så här blev det samlade betyget från de olika ställena:

Söderbergs

Mandelmassa: 3,6
Grädde: 3,5
Bröd: 3,7
Smak: 4,0
Utseende: 3,9
Total: 3,7
Pris: 40 kr
Prisvärdhet: 3,0

La bonne femme

Mandelmassa: 4,4
Grädde: 3,6
Bröd: 4,1
Smak: 4,0
Utseende: 4,5
Total: 4,1  VINNARE
Pris: 38 kr
Prisvärdhet: 3,5

Hitom

Mandelmassa: 2,2
Grädde: 2,6
Bröd: 1,9
Smak: 2,1
Utseende: 2,5
Total: 2,3
Pris: 15 kr
Prisvärdhet: 5,0 MEST PRISVÄRD

Droppen/Bruket

Mandelmassa: 2,2
Grädde: 2,5
Bröd: 1,8
Smak: 1,7
Utseende: 2,2
Total: 2,1
Pris: 20 kr
Prisvärdhet: 3,4

Arabiska låneord ökar språkrikedomen


Språkvetenskap
Text: Karl Nilsson Bilder: Internet

Arabiska låneord
Algebra används inom matematik för att lösa problem där obekanta variabler är ekvivalenta (balans, motsvarighet, . . , =likhet ) med arabiska siffror, men själva ordet algebra torde vara ganska allmänt bekant. Siffr’ på arabiska betyder noll. Låneord förekommer inom olika ämnesområden såsom kalibrera, alkali, Allah, amalgam, natron, m.fl. Många språk utanför arabvärlden har lånat ord från arabiska. Eftersom arabiska är ett stort språkområde från Marocco vid Atlanten över hela Nordafrika och Mellanöstern till Indien i öster, finns det många länder som kommit i kontakt med det arabiska språket. Internet bidrar till en ökad spridning av information på arabiska.

Arabiska siffror
Datorns keyboard innehåller ofta en numerisk enhet med de arabiska siffrorna: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. De arabiska siffrorna används över hela världen, dock utom Iran som nyttjar persiska siffror:
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩.
Bilden uppe till vänster föreställer ett numeriskt tangentbord från Clas Ohlson (beskrivet med arabiska siffror såsom artikelnummer 38-6654 och pris 99,00), där man kan nyttja trådlös överföring. Även telefoner nyttjar arabiska siffror.

Latinsk tecken skrivstil liknar arabiska
Om man skriver skrivstil med latinska tecken liknar ordresultatet arabiska. Scriptet med latinska tecken alfabetet läses vänster till höger, men arabiska tecken partikulärt och semitiska texter generellt läses höger till vänster- tvärtom.
أنت تتكلم اللاتينية جيدة
NI TALAR BRA LATIN
Framför allt språk som nyttjar ö,ä,ü, j, i, blir lika arabiska med latinsk skrivstil.

Arabiska tecken förekommer i latinska alfabetet.
Varför liknar arabisk text latinsk skrivstil? De arabiska tecknen förekommer också som latinska gemener: ا ىط ز ۃ ﺔ ﺬ

Arabiska låneord med lika och olika semantisk betydelse
Schatir på arabiska betyder fara, nära låneord på swahili hatari. På svenska finns ordet katarr, som också betyder fara men syftningen är en mer partikulär syftning på existensen av farlig magsjukdom. (I Stockholm finns läkare som kan öppna magsäcken).
Al saff’r betyder gul på arabiska, men på svenskan finns en snävare översättning till gul krydda som heter saffran och används till lussekatter. De arabiska låneorden kan få ändrad betydelse vid användning utanför arabvärlden.

Åsna H’amar kan vara en arabisk dualism
Ordet H’amar på arabiska kan ha dual syftning (både såsom substantiv men kanske även lite adjektiv). Dels anger ordet en boricka Equus africanus asinus som är vanligt förekommande utmed Medelhavsområdet och Mellanöstern, men ordet om det används om människor blir ett svagt adjektiv syftande på måttlig begåvning. På svenska finns även ordet jubelåsna som är en starkare semantisk valör. Dualismen kan bli en treindelning ”tricolor”, genom Buridans åsna. Den franske filosofen menade att en åsna inte förmår välja om den sitter mellan två identiska hötappar. Existensialismen handlar ibland om människans valfrihet; att kunna välja. I Bibeln nämns Bileams åsna som talade hebreiska.

Källa: Wikipedia
Våra ord 91-7227-339-9

Ett tack framförs till Francesca di Garbo och Mikael Parkvall vid Stockholms universitet samt Mohammad Zaoujan och Maher Makdesi.

Comments are closed.