Vad motsvarar FRIHET?


Dg. Philosophy and ethics
Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy och Internet http://Nverket.se

Den fria viljan
Voltaire som var en upplysnings filosof menade att ”la liberté est la sanité de l’âme; peu de gens ont cette sanité entière et inaltérable” och förnuftet bör styra handlingarna, samt att varje medborgares yttrandefrihet är en rättighet. När en människa går omkring och existerar gör denne medborgare en mängd val: Framtiden är en valmöjlighet. Dåtid och historia blir utsagor med OCH -FUNKTIONEN. Momentan momentet – snabbt passerande nu ögonblicket vänder eller till logisk och- funktion. Hume som hade hum om mycket (lat. pluribus) inom filosofi ifrågasatte till och med jagets existens enligt induktiva resonemang, vilket kanske påverkade hans syn på fri vilja.

Vad är frihet?
Definitionen av någonting som funktion av någonting annat kan skrivas såsom
DEFINIENDUM = DEFINIENS
från latin för ”det som ska definieras och det som definierar”. Definitionen kan vara positiv ur ekvivalens men även negativ med negation. Universitetsfilosofen Henrik Lagerlund anger båda lösningsalternativen: frihet är ett valalternativ vad som är möjligt eller inte möjligt (1) men frihet kan också vara att man inte är tvingad (2); frånvaro av tvång. Två definitioner ur ekvivalens och negation. Men han tillägger ”Om vi inte är fria så medför det vi inte är ansvariga för handling, och alltså inte kan
klandras eller inte berömmas för val. Moral förutsätter frihet”.

Han citerar Kants trancedentala postulat ”Vi är fria!”. Henrik Lagerlund företräder inte något politiskt parti vid diskussion av frihet, men säger att han är en anhängare till friheten som tankeidé.

Handikappades frihet
Om någon blir handikappad i ett samhälle av någon orsak enligt kausallagen om Orsak och Verkan, kanske friheten kan bli en diskrepans: den handikappade önskar göra en mängd saker men hans existens anger en begränsning. Henrik Lagerlund påpekar två friheter: yttrandefriheten och rörelsefriheten för handikappade.
I Stockholm förekommer också etik inom kirurgi; hur mycket ska man skära bort av levande materia? Mikroskop amputationerna av operationsmaterialet kanske blir ätna av hungriga flugor? På Universitetet i Stockholm har man dock handikapp anpassat byggnaden för ökad frihet för handikappade.

Matsvinnet är enormt!
Varje dag kastas mat för miljonbelopp. Matsvinnet är enormt i västvärlden, menar Henrik Lagerlund som tillägger att man bör ge bort mat till hemlösa för att på så vis minska svinnet i världen! Även restaurangnäringen bidrar till matsvinnet, då köken kastar otjänligt livsmedel i soptunnan. Diskussionerna om över -konsumtion bör kanske även ses i ett globalt miljöperspektiv. Ett fåtal globala storföretag håller en stor andel av livsmedelsmarknaden, men

Henrik Lagerlund tillägger att marknadsfrihet kan leda till ofrihet och att ”det finns en tendens i svensk politik att sticka huvudet i jorden“ så att man inte definierar adekvata problem.

Bäst före datum – to eat or not to eat
Livsmedel har ofta Bäst-före-datum. Etik inom filosofi kan kopplas till Bäst-före-datum: Är det rätt eller fel att äta av mat som gått över datummärkningen? (Jämför uttrycket eng. to eat or not eat ?). Genom att smaka på livsmedel upptäcker man om det är äckligt eller inte äckligt. Mögligt bröd kan vara OK men det är inte så roligt som mat, menar tvåbarns pappan Henrik. Han förtydligar: Mögligt bröd är inte farligt, men det är inte så gott. Man kan även lukta på varor och detektera om det är lämplig föda.

Existens och frihet
Livsmedel som passerat Bäst-före-datum bör man definitivt äta av, men samtidigt inte om födan är dålig. Kött kan ändra både färg och lukt. Man bör inte äta av gammal föda där det kryper maskar. Hundar kan rata extremt otjänlig föda, som bryts ned av mikroorganismer och bakterier. Bäst före datum kan innehålla en säkerhets marginal. Dessutom är det text utanpå förpackning. Zebran springer för att klara sin existens och bevara sin frihet. Om zebran blir frihetsberövad upphör existens och frihet. Sokrates drack ur olämplig giftbägare som innehöll odört men behöll sitt stoiska lugn. Felaktig förtäring av giftdryck lär ha orsakat filosofen Sokrates inte existens. Vad människan bör äta av eller dricka är ett svårbedömt problem.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Voltaire a abordé les aspects de la liberté. La définition de quelque chose est définitive de définition. Kant a prétendu que nous étions libres. La liberté des personnes handicapées peut être une contradiction. Le rétrécissement d’alimentaire est énorme dans le monde occidental. Les aliments qui ont dépassé la date de péremption doivent absolument être consommés, mais pas si la nourriture est mauvaise. Une ingestion inappropriée de boissons toxiques aurait causé la mort du philosophe Socrate.

” Frihet är en själens hälsa; få människor äger dock denna hälsa helt och oförändligt. ” Voltaire
Citatboken, folkbiblioteket Skärholmen

The Oxford Handbook of Food Ethics ISBN: 9780199372263

Ett tack framförs till Henrik Lagerlund vid Stockholms universitet samt Ismail Hatami vid Kungliga Tekniska Högskolan. Ett tack framförs också till de politiska partierna f!, v, s, mp, c, L, m, kd, sd för deras svar om frihet via gmail och partiprogram.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. Filosofi och T. Matematik
Triangelolikheten

Inte existens

Vad kan man se i en triangel ? Det finns två sätt att nå inte existens. Dels EKVIVALENS = och även NEGATION NECESSE; att stänga av behov för en existens.

Comments are closed.